BLOG

odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka małoletniego – jak wygląda?

Małoletni nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego nie mogą samodzielnie złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. W ich imieniu działają przedstawiciele ustawowi, czyli rodzice. Jednak, aby odrzucenie spadku w imieniu dziecka wywarło oczekiwane skutki prawne, należy wcześniej dokonać innych czynności prawnych, które to umożliwią. W

Przeczytaj »
Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W dzisiejszym artykule przedstawię Ci najważniejsze aspekty prawne związane z tą instytucją, jednocześnie odpowiadając na następujące pytania: Jaki sąd jest właściwy dla spraw związanych z unieważnieniem małżeństwa? Kiedy może dojść do unieważnienia małżeństwa? Jakie

Przeczytaj »
Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozstaniu rodziców – zarówno przy rozpadzie małżeństwa, jak i związku nieformalnego – pozostaje wiele kwestii do uregulowania. Jedną z najważniejszych jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najlepszym sposobem uregulowania tej kwestii jest wspólne porozumienie się rodziców. Powinno ono dotyczyć przede wszystkim ustalenia miejsca stałego zamieszkania

Przeczytaj »
przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji – kilka faktów

Coraz więcej osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od jego spełniania. Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie alimentów może stanowić czyn zabroniony. Przestępstwo niealimentacji jest bowiem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. W niniejszym artykule zajmę się omówieniem

Przeczytaj »
Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega

Przeczytaj »
Czy można zmienić wysokość alimentów?

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Kwota zasądzonych sprzed laty alimentów z biegiem czasu może okazać się nieadekwatna do sytuacji, w której uprawniony do tego świadczenia znajduje się w danej chwili. Z pewnością są tego świadomi rodzice dzieci, które są na etapie dorastania. Potrzeby zwiększają się wraz ze wzrostem dziecka i

Przeczytaj »
Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa dziecka ze związku nieformalnego

W jaki sposób następuje ustalenie ojcostwa dziecka ze związku nieformalnego? Zasadniczo, są na to dwa sposoby. A mianowicie instytucja zwana w prawie rodzinnym uznaniem ojcostwa oraz sądowne ustalenie ojcostwa. Czym charakteryzują się te dwie procedury? Szczegółowym wyjaśnieniem tej kwestii zajmę się poniżej. Zapraszam do lektury!

Przeczytaj »
alimenty u notariusza

Alimenty u notariusza

Obowiązujący na terenie Polski system prawny nie nakazuje, aby zakres obowiązku alimentacyjnego był uregulowany wyłącznie przez rozstrzygnięcie sądu. Mimo tego, że wielu osobom przyznanie alimentów kojarzy się jedynie z tą formą, w praktyce istnieje o wiele więcej możliwości. Kwestie alimentów na rzecz dziecka mogą być

Przeczytaj »

Władza rodzicielska a kontakty

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na władzę rodzicielską składają się m.in.: piecza nad osobą dziecka, a więc dbałość o rozwój dziecka, troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochrony przed niebezpieczeństwami oraz w właściwego rozwoju; zarządzanie jego majątkiem, co obejmuje dokonywane

Przeczytaj »